Wuxi Beitong Machinery Equipment Co.,Ltd

Wuxi Beitong Machinery Equipment Co.,Ltd ist ein Hersteller aus Wuxi, 江苏 (Jiangsu), CHINA.

Disciplines

 • Gießen
 • Spanende Bearbeitung
 • Schleudergießen
 • Keramikformguss
 • Druckguss
 • Feinguss
 • Vollformguss
 • Weitere Gießverfahren
 • Kokillenguss
 • Gipsformguss
 • Sandformguss
 • Maskenformguss
 • Vakuumguss
 • Tieflochbohren
 • Langdrehen
 • Swiss
 • Drehen
 • Spritzgießen
 • Fräsen und Drehen
This company has no ratings.
 • Wuxi, 江苏 (Jiangsu)
 • CHINA 214000